Tariffoppgjøret 2012:

Enighet med NHO

Det ble i dag enighet i forhandlingene mellom Handel og Kontor og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) om Standardoverenskomsten.

25. april 2012

Handel og Kontor og NHO kom onsdag 25. april til enighet i  forhandlingene for arbeidstakere som følger Standardoverenskomsten.

– Vi er spesielt fornøyd med satshevingen og den lavlønnsprofilen oppgjøret har fått. Videre at vi endelig har fått gjennomslag for et eget fagbrevtillegg i denne overenskomsten. Dette er et krav som har  vært reist ved flere revisjoner, og tiden var overmoden for å få  gjennomslag for dette, sier forbundsleder Sture Arntzen.
Ellers er omsorgspermisjon på plass. Likeledes avtale om innleie av arbeidskraft.

Dette er de viktigste endringene:

Økonomi
Det gis et generelt tillegg på kroner 1,25.

Overenskomstens lønnssatser heves med 5 prosent.

Dette har følgende effekt på satsene:
Lønnsgruppe 2, med 0 års ansiennitet:
Gammel sats: 22.006,-. Ny sats: 23.106,- Økning: +1.100/mnd,  +13.200/år
Lønnsgruppe 2, med 4 års ansiennitet:
Gammel sats: 24.646,-  Ny sats: 25.878,- Økning: +1.232/mnd, 14.784/år
Lønnsgruppe 3, med 4 års ansiennitet:
Gammel sats: 26.134,-  Ny sats: 27.441,- Økning: +1.307/mnd, +15.684/år
Lønnsgruppe 4, med 4 års ansiennitet:
Gammel sats: 27.557,-  Ny sats: 28.935,-  Økning: +1.378/mnd, +  16.536/år
Det innføres fagbrevtillegg. Dette er på kroner 7,- per time. For de som har fagbrev gir dette dermed et tillegg på kroner 1.137,50 per måned.
Det opprettes i tillegg en ny lønnsgruppe 2 og 3 for de med relevante fagbrev. Disse får i tillegg til lønnsgruppas innplassering fagbrevtillegget.
Matpengesatsen økes til kroner 76,-.

Sosiale ordninger
Bedriften vil nå dekke ordinær lønn i permisjonstiden for ansatte som innvilges omsorgspermisjon etter arbeidsmiljølovens regler (populært kalt ”pappaperm” ved fødsel). Dette er helt nytt på dette området, men betyr at den samme ordningen innføres her som i i det øvrige lønnsoppgjøret.
Bestemmelsene som tidligere ga permisjon i forbindelse med behandling hos tannlegespesialist er nå styrket. Denne gjelder fra nå behandling hos ordinær tannlege.

Bestemmelser for innleie av arbeidskraft  
Det er tatt inn bestemmelser som sier at Standardoverenskomsten skal  gjøres gjeldende for ansatte som leies inn i bedriften. Forutsetningen er at de ansatte utfører arbeid som dekkes av overenskomstens omfangsparagraf.

I tillegg kommer en ny bestemmelse om innleie av arbeidskraft, der det heter at ansatte i bemanningsforetak og/eller vikarbyrå skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som  i innleiebedriften. Dette er i samsvar med arbeidsmiljølovens §14-12 a).
Uravstemning
Forhandlingsresultatet sendes nå ut til uravstemning blant HKs medlemmer. Forhandlingsutvalget anbefaler enstemmig medlemmene å stemme ja til resultatet.

Resultatet av avstemningen skal meddeles NHO den 24. mai. Stemmefrist for HKs medlemmer i den kommende uravstemningen blir da den 23. mai.