Enighet mellom HK og SAMFO om Landsoverenskomsten

Handel og Kontor og arbeidsgiverforeningen SAMFO kom 27. april klokka 14.00 til enighet i forhandlingene for de ansatte i Coop-butikkene.

27. april 2012

Dette er de viktigste endringene:

Økonomi
Det gis et generelt tillegg på kroner 3,-.

Overenskomstens lønnssatser, inkludert det generelle tillegget, heves som følger:

Trinn 1 - 4 heves med kroner 6,-
Trinn 5:  heves med kroner 8,-
Trinn 6:  heves med kroner 3,-

Ungdomssatsene heves med kroner 3,-.

Fagbrevtillegget heves med kroner 1,50. Ny sats blir her kroner 9,50.

Tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid heves på følgende måte:
Gammel sats kroner 21,- heves med kroner 1,-. (+4,76%)
Gammel sats kroner 42,- heves med kroner 3,-. (+7,14%)
Gammel sats kroner 84,- heves med kroner 6,-. (+7,14%)

Innslagspunktene forblir her uendret, men HK har med dermed fått gjennomslag for et prinsipp om at arbeid på ubekvemme tider skal kompenseres økonomisk. Dette er et klart skifte fra arbeidsgivernes side i forhold til tidligere oppgjør på dette området.

Garantiordningen
Ordningen videreføres uendret.

Sosiale ordninger
To ukers lønnet pappapermisjon ved fødsel videreføres i dette oppgjøret. Men ordningen er betydelig forbedret ved at ordningen nå står selvstendig i avtalen og ikke lenger tas av kvoten for andre korte velferdspermisjoner.

Bestemmelsen om lesedager i forbindelse med eksamen er forbedret og gis nå med lønn.

Deltidsansatte, midlertidig ansatte og innleie av arbeidskraft
I en ny bestemmelse om innleie av arbeidskraft heter det at ansatte i bemanningsforetak og/eller vikarbyrå skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som  i innleiebedriften. Dette er i samsvar med arbeidsmiljølovens §14-12 a). Det er i tillegg tatt inn regler for hvordan tvister om dette skal håndteres.

– Helheten i resultatet er svært bra.  Spesielt vil jeg fremheve det generelle tillegget på kroner 3,- og videreføring av garantiordningen, sier forbundsleder Sture Arntzen.

Forhandlingsresultatet sendes nå ut til uravstemning blant HKs medlemmer. Forhandlingsutvalget anbefaler enstemmig medlemmene å stemme ja til resultatet.

Resultatet av avstemningen skal meddeles SAMFO den 25. mai. Stemmefrist for HKs medlemmer i den kommende uravstemningen blir da den 24. mai.