LO:

Ytelsespensjonenes framtid – overgangsordninger

Banklovkommisjonen la nylig fram sin utredning om overgangsregler for foretakspensjoner. Utredningen er fase III i Banklovkommisjonens arbeid med tilpasning av pensjonslovene til ny folketrygd

10. januar 2013

LO sluttet seg i høringsuttalelsen til Banklovkommisjonens forrige utredning, NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II,  til hovedtrekkene i lovforslaget (Tjenestepensjonsloven).

-  Vi la vekt på at de nye hybridene, det vil si ordninger med trekk fra både innskudds- og ytelsesordninger, er vesentlig mer bærekraftige enn de gamle, lettere å samordne og tilpasse et moderne yrkesliv med mange jobbskifter. Samt at en får et felles opptjeningssystem med AFP og Folketrygden som gjør det lettere å få oversikt og se opptjeningen i de ulike ordningene i sammenheng, sier nestleder i LO Tor-Arne Solbakken (bildet). 

- Samtidig la vi vekt på at de gamle ytelsesordningene burde videreføres inntil videre. Særlig viktig er det å sørge for at de som har kort tid igjen til pensjonering, kan videreføre en forventet opptjening gjennom ytelsespensjonene. Vi er tilfreds med at dette synes godt ivaretatt gjennom Banklovkommisjonens forslag. Det samme gjelder grunnlovsvernet knyttet til gammel opptjening. 

- Imidlertid er det et stort problem knyttet til manglende oppreservering for lengre liv i de gamle ordningene, sier Solbakken.  Dette må løses gjennom at livselskapene selv tar hovedansvaret for manglende innbetalinger, og at dette skjer raskest mulig slik at inngåtte forpliktelser ivaretas. Dette må ikke gå ut over oppbyggingen av nye pensjoner. 

-Når det nye regelverket er på plass, vil LO ta fatt på arbeidet med å reformere og tilpasse tjenestepensjonene. Vi vil sikre at tjenestepensjonene gir trygghet for inntekt for alle grupper i alderdommen, er tilpasset ny Folketrygd og AFP og modernisert med lavere kostnader for administrasjon og kapitalforvaltning. Dette kan bare oppnås gjennom en samordning av pensjonsordningene slik at arbeidstakere og bedrifter kan styrke sin forhandlingsposisjon i pensjonsmarkedet og dermed sørge for mer pensjon og bedre trygghet for innskuddene. 

LO vil på vanlig måte utarbeide sine endelige standpunkter til forslagene gjennom en høring sammen med sine medlemsforbund.