Politisk streik 28. januar 2015.jpg

Endringer i arbeidsmiljøloven:

Et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv?

Hvor familievennlig er det å ha lange arbeidsdager, mer søndagsarbeid og en usikkerhet for videre ansettelse? Vil det bli bedre for arbeidstakerne at de mister sin medbestemmelse for at arbeidsgiverne skal gis mer makt? HK krever at regjeringen trekker forslagene.

23. september 2014

Framtidas arbeidsliv
Mer bruk av midlertidige ansettelser og innleie, mer søndagsarbeid, lengre arbeidstid og mer overtid. Det er noen av forslagene regjeringen nå vil forme framtidas arbeidsliv med, helt uten dialog og utredning i forkant. Regjeringen har dermed brutt en god norsk tradisjon for samarbeid i arbeidslivet.

Samarbeid står for fall
Trepartssamarbeidet som har vært en viktig del av utviklingen av norsk arbeidsliv og velferd er erstattet med en høringsrunde. Når Robert Eriksson i tillegg uttaler at regjeringen ikke vil ta hensyn til høringssvarene, fremstår det som arrogant og inviterer ikke til samarbeid. Regjeringens politikk og framgangsmåte viser at de ikke tar spillereglene mellom arbeidslivets parter på alvor.

Angrep på arbeidstakernes vern
Regjeringen mener at de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven skal gi et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv. HK mener forslagene er et angrep på arbeidstakervernet. Endringene vil gi mindre fritid, større arbeidspress og mindre fleksibilitet for arbeidstakerne. Vi vil få et tøffere arbeidsliv der makt flyttes over til arbeidsgiver på bekostning av arbeidstakers medbestemmelsesrett.

Her er regjeringens viktigste endringsforslag:

 • generell adgang til midlertidig ansettelse uten vilkår
 • "myke opp" arbeidstidreglene:
  - utvide grensene for overtid
  - utvide muligheten for å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, slik at det kan avtales lengre vakter i skift/turnus
  - gi Arbeidstilsynet utvidet kompetanse til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger
  - endre beregningsbrøken for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet
 • tillate søndagsarbeid i flere tilfeller, og at det kan avtales hyppigere søndagsarbeid enn i dag
 • heve arbeidsmiljølovens aldersgrense, og begrense eller fjerne bedriftsinterne aldersgrenser
 • oppheve kollektiv søksmålsrett ved innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak
 • åpne for tariffavtale om unntak fra likebehandlingsprinsippet ved utleie
 • heve strafferammene i arbeidsmiljøloven til bøter eller fengsel inntil ett år, og fengsel i inntil tre år for svært alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet. Samtidig fjernes straffebestemmelsene for mindre alvorlige forhold som i praksis ikke straffeforfølges

Et utrygt og uforutsigbart arbeidsliv
Arbeidsmiljøloven har så langt vært en vernelov som skal sikre ansatte både vern og velferd. Dette vil regjeringen nå endre. Forslagene vil virke ekskluderende og gi et mer utrygt og uforutsigbart arbeidsliv. Vi frykter rovdrift og utnytting av arbeidsfolk. Et mer inkluderende arbeidsliv synes lengre unna enn noen sinne.

HKs krav er at regjeringen trekker forslagene.