20160822 Bilselgeravtalen 2016
På venstre side av bordet sees Niklas Sponheim fra Toyota Oslo og Hans Tore Hageland fra NBF. På høyre side av bordet sees Erling Hagen fra HK og Petter Karlsen tillitsvalgt i Toyota Oslo.

Tariff 2016:

Enighet om Bilselgeravtalen

HK og NHO/NBF har kommet til enighet om revisjon av Bilselgeravtalen.

22. august 2016

Partene er enige om blant annet følgende endringer:

Økonomi
Matpengene heves til kr 82,50.

Det gis ikke et generelt tillegg.

Sykepenger
NBF og HK vil anbefale lokale parter om å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres. Partene anmoder bedriftene om ikke å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger.

Mangfold i arbeidslivet
Flyktnings- og migrasjonsutfordringene har aktualisert betydningen av aktiv mangfoldsledelse. HK og NBF vil derfor fremheve Felleserklæringen om mangfold i arbeidslivet:

- Det må sentralt og lokalt arbeides for å tilrettelegge forholdene slik at etniske minoritetsgrupper i større grad velger å ta arbeid innenfor næringslivet
- Partene bør lokalt diskutere bedriftskulturelle problemstillinger knøyttet til rekruttering av minoritetsgrupper, f.eks. praktisk tilrettelegging og holdningsspørsmål

Uravstemning
Forhandlingsresultatet sendes nå ut til uravstemning blant HKs medlemmer. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet. Stemmefrist for medlemmene vil være den 5. september kl. 15.
Se for øvrig vedlagte forhandlingsprotokoll.