20170519 Stortinget

Stortingsvalget 2017

Nytt flertall i 2017

Stortingsvalget i 2017 handler om å velge side. Det handler om hvor store forskjeller vi skal ha i samfunnet vårt. Og det handler om hva slags arbeidsliv vi ønsker oss.

18. mai 2017

Det handler om å velge mellom faste eller midlertidige jobber og uforutsigbar arbeidstid. Valget står om ja eller nei til søndag som en annerledes dag. Om økende forskjeller eller velferd for alle. Retten til heltid, lengre eller kortere pappaperm og ja eller nei til 0-timerskontrakter.

Vi vil ha en ny retning og det krever nytt flertall i 2017! 

Bevar annerledesdagen

Hvis søndagen som en annerledes dag settes på spill og politikerne åpner for mer søndagshandel, får det store konsekvenser for alle de 370 000 ansatte i varehandelen.   Det er ikke bare titusenvis av ansatte på kjøpesentre som vil miste søndagen som fridag. I tillegg må ansatte i varetransport, kollektivtransport, renhold, vaktselskaper og frisørsalonger og kanskje til og med barnehager jobbe på søndager. Dette vil ramme alle, uansett yrke og bransje. Med så mange i arbeid hver søndag, mister dagen sin verdi som en annerledes dag. Vi kan få en kalender med bare hverdager, der søndagstillegget blir en saga blott.

Vi vil ha et politisk flertall som vil bevare annerledes dagen. Går søndagen som en annerledes dag først tapt, får vi den aldri tilbake.

Likestilling for kvinner og menn

Tenk at kvinner fortsatt tjener mindre enn menn i 2017. Faktisk bare 86 prosent av hva menn tjener. Det er også i kvinnedominerte yrker vi finner de største lavlønnsgruppene.  Kvinner jobber mest midlertidig og topper deltidsstatistikken. Frislippet av midlertidige ansettelser bidro til enda flere kvinner i utrygge stillinger. Dette har store konsekvenser for kvinners økonomiske frihet. Fordi fedrekvoten ble redusert fra 14 til 10 uker, tar fedre ut mindre og kortere permisjon for å være sammen med barna. Ønsker vi likestilling i arbeidslivet må vi også ha likestilling hjemme.

Vi trenger politikere som vil styrke arbeidsmiljøloven, sikre retten til faste hele stillinger, heve status i lavlønnsyrker og bidra til likere deling av foreldrepermisjonstiden. 

Bolig for alle er mulig

Når boligprisene løper løpsk, blir det å eie egen bolig en fjern drøm for mange. Det bygges for få boliger, prisene presses opp og boligmarkedet mangler regulering. Muligheten til å eie skal fremdeles være hovedregelen i Norge. For at nye på boligmarkedet og vanskeligstilte skal ha en sjanse i boligmarkedet må Husbanken gjenreises og styrkes.

Det må bygges flere studentboliger og utleieboliger til priser studenter og unge har råd til. Da blir bolig for alle mulig.

Behold dagens grenser mellom kveld og natt

Utvides rammene for kveldsarbeid fra kl. 21 til kl. 23 som Høyre/FrP-regjeringen foreslår, får vi lengre kvelder og kortere netter. Det kan bety kortere hviletid, lengre åpningstider og dårligere betalt. 

Vi vil beholde dagens grenser mellom kveld og natt og sikre lønnstillegg for kvelds- og nattarbeid og nødvendig hvile. Da trenger vi nytt flertall.

Lytt til HK-podkasten om lengre kvelder og dårligere betalt.

En pensjon å leve av for alle

Pensjonsordningene i privat sektor har flere hull. Ikke alle har rett til en tjenestepensjonsordning. Hvis du slutter eller mister jobben din før det har gått ett år, kan du miste hele pensjonsopptjeningen. Er du under 20 år eller har en stilling under 20 %, får du ingen opptjening. Det er opptil arbeidsgiver om du skal få opptjening fra første krone du tjener. Vi vil jobbe for en rettferdig pensjon for alle. Forskjellsbehandling mellom kvinner og menn i arbeidslivet må ikke forsterkes gjennom regler som bidrar til ulikepensjon. Hver eneste krone tjent må telle i opptjeningen av tjenestepensjon.

Pensjon er utsatt lønn. Skal vi få likepensjon, må vi ha en regjering som vil sikre bedre pensjonsordninger for alle.

Klima

FNs internasjonale klimaavtale fra 2015 pålegger alle land å ta ansvar for å stoppe klimaendringene. Norge må fortsatt være i front for å bidra til at målene i avtalen nås.
God politisk styring og offentlige investeringer, er nødvendige for å nå målet. Nasjonal klimapolitikk må skape flere arbeidsplasser enn den koster. Lokalt partssamarbeid, trepartssamarbeid og medvirkning i omstillingsprosesser er en forutsetning for å finne de beste løsningene for omstillinger til grønne arbeidsplasser.

Skal vi nå 2-graders-målet, trenger vi politikere som vil at Norge bidrar mer.

HK vil sette klima på dagsorden og har meldt seg inn i klimavalgalliansen.
Se og hør 2. nestleder Christopher Beckham om HKs innmelding i Klimavalgalliansen.

Bruk stemmeretten

HK er et partipolitisk uavhengig fagforbund, men det betyr ikke at det er likegyldig hvem som styrer landet. For at vi skal oppnå best mulige rettigheter for våre medlemmer, trenger vi en regjering som jobber med oss, ikke mot oss. Høyre/FrP-regjeringen med støttepartiene Venstre og Krf har de siste fire årene presset gjennom saker som har svekket arbeidsfolks innflytelse og skapt et mer utrygt arbeidsliv. Derfor trenger vi en ny retning.

Bli med å sikre nytt flertall ved høstens valg. Bruk stemmeretten.