Statistikk illustrasjon

Lokale forhandlinger:

Tallgrunnlag til bruk i forhandlinger på NHO-området

Ramma for årets oppgjør (2019) er en lønnsvekst på 3,2 prosent i de ulike tariffområdene. Ramma er viktig i sentrale forhandlinger, men mindre viktig ute på arbeidsplassene.

29. april 2019

De sentrale forhandlingene har gitt et generelt tillegg på 2,5 kroner i timen og et lavlønnstillegg på 2 kroner i timen. Arbeidstakere på alle overenskomstene får det generelle tillegget. Lavlønnstillegget er gitt til arbeidstakere som lønnes etter Butikkoverenskomsten og Bensinstasjonsoverenskomsten.

Nå er det tid for lokale forhandlinger. Lønnsevnen er ulik i bedriftene og de lokale forhandlingene skal bygge på bedriftens egen økonomi. De fire kriteriene skal ligge til grunn for forhandlinger; bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikt og konkurranseevne.

Bedrifter som går godt skal med andre ord dele overskuddet med sine ansatte. Det innebærer at lønnsveksten i NHO vil variere fra bedrift til bedrift. Oppgaven for tillitsvalgte er å forhandle fram lønnsvekst utover generelle tillegg og satsreguleringer som er avtalt sentralt.

I NHO er man opptatt av at bedriftene skal håndtere mest mulig av lønnsdannelsen lokalt. Ramma på 3,2 prosent fordeler seg på et overheng på 1,1 prosentpoeng og et tarifftillegg for industriarbeidere på 0,8 prosentpoeng. Resten av lønnsveksten – rundt 1,3 prosentpoeng – er satt av til lokale forhandlinger. NHO skriver på sine hjemmesider at om lag 2/3 av lønnsveksten kommer fra lokale tillegg. Det er altså svært viktig å forhandle lokalt på de enkelte arbeidsplassene.

Lønnsstatistikk i NHO
Før dere møter til lokale forhandlinger, er det viktig å forberede seg. Hva har skjedd med lønna til deg og dine kollegaer de siste årene? Ligger lønna lavere hos dere enn i bedrifter det er naturlig å sammenlikne seg med? Er det noen grupper som bør tilgodeses spesielt? Har det skjedd noe spesielt gjennom året, for eksempel at nyansatte har en vesentlig høyere lønn?

Her har vi samlet et knippe statistikk som kan være til hjelp i forberedelsene til de lokale forhandlingene. Vi har også egen forhandlingsstatistikk på grupper av stillinger i NHO etter kompetanse og lønnsgruppe som tillitsvalgte og medlemmer kan få ved å henvende seg til forbundet.

Lønn og lønnsvekst i NHO samlet
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) lager statistikk til bruk for partene i sentrale forhandlinger. Rapporter fra TBU ligger tilgjengelig på regjeringens nettsider. En rapport kommer foran lønnsoppgjørene og trykkes som en Norsk Offentlig Utredning (NOU). En rapport kommer etter oppgjørene og gir en oppsummering av lønnsoppgjørene. TBUs tall er ryddige å benytte som utgangspunkt for en saklig diskusjon med arbeidsgiver om hva som er et rimelig lønnsnivå.

Utvalget anslår den gjennomsnittlige årslønnsveksten for industrien samlet til 2 ½ prosent fra 2016 til 2017. Dette var nært opp til fjorårets ramme på 2,4 prosent, og lønnsveksten er nokså lik i de ulike forhandlingsområdene. Avsnitt 2 i rapporten går nærmere inn på lønnsveksten mellom ulike grupper, som kvinner og menn, ulike utdanningsgrupper og ulike yrkesgrupper.

TBUs rapport 2019 - før inntektsoppgjørene 

TBUs rapport 2018 - etter inntektsoppgjørene 

Lønn og lønnsvekst blant funksjonærer i NHO
NHO har funksjonæravtaler med LO og YS. NHO utarbeider hvert år funksjonærstatistikk som er nyttig å se hen til. Statistikk for 2018 er ikke lagt ut ennå, men kommer snart.

Funksjonærgruppene i NHO jobber som teknikere, direktører, prosjektledere, ingeniører og sivilingeniører, i tillegg til våre funksjonærgrupper. Se funksjonærstatistikkens tabell 7 som viser lønnsnivå for ulike yrkesgrupper som faller inn under denne terminologien.

HKs funksjonærer er en del av NHOs funksjonærstatistikk. Våre funksjonærer jobber på kontor i mange forskjellige bransjer og i ulike stillinger. HK organiserer blant annet innkjøpere, markedsførings- og reklamekonsulenter, logistikere, speditører, selgere, økonomimedarbeidere og andre kontorfunksjoner.

NHOs funksjonærstatistikk 2018

NHOs funksjonærstatistikk 2017

HK får ekstra statistikk fra NHO til bruk i forhandlinger. Det gjelder gjennomsnittslønn for overenskomster vi har med NHO, samt statistikk for lønn etter kompetanse og grupper av stillinger i Standardoverenskomsten. Dette er ikke offentlig statistikk og tillitsvalgte kan få dette ved å henvende seg til HK.

SSBs oversikt over lønn og lønnsvekst for yrker
Vi anbefaler også å ta en titt på SSBs statistikk. Her har vi laget en tabell med gjennomsnittlig månedslønn i 2015-2018 fordelt på 336 ulike yrker. Denne er også nyttig for å vurdere hva som er en riktig lønn for ulike yrkesgrupper. Men du må kanskje bla langt for å finne de tallene som er interessante for deg. Tabellen viser gjennomsnittlig månedslønn i alt, samlet i Norge og i privat sektor.

SSBs lønnsstatistikk for ulike yrker i 2015-2018 

Mer om tariffoppgjøret
Du finner mer informasjon om tariffoppgjøret LO-NHO 2019 her.