koronavirus-tema

Sist oppdatert 24. mars 2020

Har du koronaspørsmål?

Her finner du gode råd og svar på mye av det du som arbeidstaker sikkert lurer på nå.

Vi er tilgjengelige
Vi er som vanlig tilgjengelig i våre kontortider fra kl. 08.00 – 16.00 mandag til fredag, men for å begrense smittefaren kontakter du oss på telefon, e-post, skype eller andre digitale løsninger, og ikke ved å møte opp på kontoret. 
Du kan også ringe informasjonstelefonen om Koronaviruset på 815 55 015.

Lurer du på noe?
Det dukker opp mange spørsmål nå. Her har vi samlet noen av dem vi ofte får. Har du spørsmål du ikke får svar på her, så kontakt ditt regionkontor.

Følg med på LOs informasjon
Følg med på hva LO informerer om på nettsidene sine. 

Følg med på LO-advokatenes svar på aktuelle spørsmål

Her kan du se LOs juridiske avdeling sine vurderinger av regjeringens krisepakke av 16. mars 2020.

Questions and answers in english. 

Regjeringens nye kriselov
Stortinget vedtok 21. mars 2020 en ny fullmaktslov som gir regjeringen adgang til å fravike lover for å håndtere koronakrisen. Loven blir endelig vedtatt etter at Stortinget har behandlet saken andre gang. Det skal skje torsdag 26. mars 2020. Lovens formål er begrenset til å legge til rette for «forsvarlige, effektive og forholdsmessige tiltak som er nødvendige». Vurderingen av hva som er nødvendig må avgjøres av domstolene. Loven gjelder i en måned. Fullmakten er begrenset til å gjelde de lovene som er oppregnet i lovteksten. 

Loven skal ikke brukes dersom formålet kan ivaretas gjennom normal lovbehandling i Stortinget. Stortinget er den lovgivende forsamling som behandler alle lovforslag fra regjeringen.

Her kan du se ofte stilte spørsmål og svar:

Hva er permittering? 
Ved permittering oppheves midlertidig den ansattes arbeidsplikt og arbeidsgivers lønnsplikt. Arbeidsforholdet består under permitteringen, men partenes rettigheter og forpliktelser er begrenset.  Hovedavtalen har regler for når det er lov å permittere og på hvilke vilkår.

Kan arbeidsgiver permittere meg som følge av koronaviruset? 
Ja, du kan bli permittert dersom koronaviruset bidrar til at det er midlertidig mangel på arbeid.

Hva skal tillitsvalgte og arbeidsgiver ta hensyn til ved eventuelle permitteringer? 
Permitteringsreglene i Hovedavtalen må følges av både tillitsvalgte og bedriften. De gjelder også i bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale. 
Du finner reglene i kapittel VII Permitteringer.

Det er vanlig prosedyre at behovet for permitteringer og eventuelt omfang må drøftes mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. 
Les mer om permitteringer her.

Hva er reglene for sykepenger når jeg er syk?

• Du har rett til full sykelønn beregnet av din årslønn opp til  599 148,- kr (6G).
• Arbeidsgiver betaler sykelønn kun for de første tre dagene ved koronarelatert sykefravær. NAV betaler sykelønn fra dag fire.
• Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser får du sykepenger fra NAV fra den fjerde sykedagen. Da har du rett til sykelønn på 80 prosent av inntekten din.
• Det er mulig for deg å få sykepenger i inntil ett år.
• Du kan benytte egenmelding for inntil 16 dager og arbeidsgiver vil få refundert sykepenger fra NAV senere.

De nye reglene for sykepenger ved egen sykdom gjelder inntil videre.

Hva er reglene når barnet mitt er sykt?
Du som forelder får doblet tallet på sykt-barn-dager/omsorgsdager. Både du og den andre forelderen har altså krav på det dobbelte av det dere har krav på under normale forhold.
• Du som forelder har rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager er stengt grunna korona-epidemien.
Du kan bruke omsorgsdager selv om barnet er friskt, men har et omsorgsbehov fordi barnet er hjemme fra stengt barnehage eller skole.
• Antall omsorgsdager gjelder fra 13. mars 2020 og ut 2020.
• I en familie med to foreldre som bor sammen med to barn under 12 år, vil begge de to voksne ha rett til å være hjemme i 20 dager med full lønn for å ta seg av barn i år.
• Er du frilanser eller selvstendig har du rett til det samme antallet dager som arbeidstakere og 100 prosent lønnskompensasjon. Det blir trukket en venteperiode på tre dager.
• Staten tar mesteparten av regningen. Arbeidsgiver skal kun betale de tre første dagene med omsorgspenger.
• Du kan overføre dager med omsorgspenger mellom deg og den andre forelderen dersom ene av dere jobber i en samfunnskritisk funksjon, for eksempel i en matvarebutikk eller i helsevesenet.

Jobber du i dagligvarebutikk eller på bensinstasjon og har barn?

Du kan ha rett på barnehageplass eller skoleplass for barna dine. Nesten alle som jobber innenfor dagligvare og på bensinstasjon blir satt i kategorien "samfunnskritisk yrke", det betyr at du som jobber med matvareforsyning har rett på barnepass dersom medforelder ikke kan være hjemme, og det er nødvendig at du kommer på jobb. Les mer om hvem som har samfunnskritiske funksjoner her. HK i Norge opplever at det er stor forskjell på kommunene i Norge om de gir informasjon til sine innbyggere. Sjekk med din skole eller barnehage, og ring dine tillitsvalgte og regionkontoret ditt dersom du har spørsmål.

Hvilke jobber har en samfunnskritisk funksjon?
Helse- og omsorg, transport, forsyning av drivstoff og matvarer er eksempler på en kritisk samfunnsfunksjon. Barn med foreldre i samfunnskritiske jobber skal gis omsorgstilbud når foreldrene må på jobb, selv om barneskoler og barnehager er stengt. Se nettsiden til  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Du som mener du har en samfunnskritisk funksjon, kan levere barn på småskole/barnehage . Barneskoler og barnehager skal i slike tilfeller ta imot som vanlig. Sjekk for sikkerhets skyld kommunens/skolens hjemmeside. Har barnet to foreldre og den andre ikke har en slik kritisk funksjon, vil kommunen kunne kreve at den andre passer barnet. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Det må derfor opprettholdes et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Det blir mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre dersom den ene jobber i samfunnskritisk funksjon, for eksempel i en matvarebutikk eller helsevesenet.

Verdikjedene for matvareforsyning og drivstofforsyning anses som samfunnskritiske og er en del av den samfunnskritiske funksjonen "forsyningssikkerhet". Med verdikjedene menes blant annet: sjåfører, lagerarbeidere, ansatte ved distribunaler og lagre, ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg, ansatte i sentrale administrative funksjoner, ansatte i fôrindustrien, ansatte i husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk, veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk, ansatte i næringsmiddelindustrien og butikk- og bensinstasjonsansatte. Listen er ikke uttømmende.

Hva nå når skolen og barnehagen er stengt? 
Nå som skolen og barnehagen er stengt pga koronasmitte bør du som foresatt ta kontakt med fastlegen for å få vurdert om det er grunnlag for sykemelding og sykepenger for deg. Du kan ha krav på sykepenger dersom du settes i karantene og/eller antas å være smittet - selv om du ikke selv er syk/arbeidsufør etter folketrygdloven § 8-4 (1) eller (3) f). Regjeringen har opplyst at foreldre vil ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger. Se også punktet over om samfunnskritiske funksjoner som kan gi rett til plass i barnehage eller på skole.

Dersom arbeidstaker ikke er sykemeldt, og ikke er satt i karantene så må det eventuelt vurderes andre ordninger, som når skole/barnehage ellers er stengt. Om arbeidsgiver skal innvilge permisjon med eller uten lønn er avhengig  av interne rutiner eller avtaler. Det er ikke lovregulert. Alternativet er å benytte feriedager, avspasering eller lignende.

Ordningen med omsorgspenger fra Nav kan også brukes, og ordningen ble 16. mars utvidet fra 10 til 20 dager for hver av foreldrene med barn under 12 år. Det er varslet smidighet i dette regelverket. Det bør gjøre det mulig å bruke nødvendig tid uten å være borte en hel dag. Les mer om ordningen med omsorgspenger her

Hva må arbeidsgiver gjøre for å begrense smitte på jobb?
Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidsmiljøet ditt er forsvarlig. Arbeidsgiver må i samarbeid med tillitsvalgte gjøre en risikovurdering og sette inn tiltak basert på den.

Hva skjer hvis et kjøpesenter eller en butikk gjør åpningstidene kortere?
Du har rett og plikt til å jobbe den arbeidstiden som det allerede er avtalt at du skal jobbe. Det er bedre at de tillitsvalgte og ledelsen på arbeidsplassen lager en lokal avtale som er tilpasset den vanskelige situasjonen, enn å holde fast i arbeidstidsordninger som ikke kan  gjennomføres. Snakk med arbeidsgiver og finn løsninger.

Karantene
Selv om du ikke er smittet kan du bli satt i karantene. Blir barnet ditt satt i karantene vil det være naturlig at du som foresatt fra samme husstand også settes i karantene. Dersom arbeidsgiver setter deg i karantene har arbeidsgiver plikt til å utbetale lønn. Hvis du som arbeidstaker ikke får sykemelding fra lege, og ikke er satt i karantene så må det eventuelt vurderes andre ordninger, som når skole/barnehage ellers er stengt. Om arbeidsgiver skal innvilge permisjon med eller uten lønn er avhengig  av interne rutiner eller avtaler. Det er ikke lovregulert. Alternativet er å benytte feriedager, avspasering e.l.

Hva hvis arbeidsgiver pålegger karantene?
Dersom arbeidsgiver setter deg som ansatt som ikke er sykmeldt i karantene, har arbeidsgiver plikt til å utbetale lønn.

Har arbeidstaker som kan være smittet og er satt i karantene rett til sykepenger?
Ansatte som holdes isolert kan ha rett til sykepenger hvis det er fare for smitte av andre. Det kreves ikke bevis for at vedkommende er smittebærer, en risiko for smitte er nok. Dersom lege etter en faglig forsvarlig vurdering antar at en ansatt er smittebærer, er det viktig at vedkommende ikke arbeider for å hindre spredning av smitte. Dette gir grunnlag for sykepenger når de øvrige vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt. Det må blant annet undersøkes om det er muligheter for å unngå smittefare ved tiltak på arbeidsplassen og ved tilrettelegging av arbeidsoppgavene. Hvis den ansatte må isoleres i hjemmet kan hjemmekontor være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding, hvis dette er mulig.

Må arbeidsgiver betale lønn for ansatt som blir satt i karantene på jobbreise?
Alle tjenesteoppdrag som medfører reiser må vurderes kritisk, og blir du pålagt å dra er det på arbeidsgivers risiko. Arbeidsgiver må betales lønn for perioden du er forhindret fra å komme på jobb grunnet karantene i forbindelse med tjenestereise.

Kan arbeidsgiver forby private reiser?
Arbeidsgiver kan som hovedregel ikke begrense din aktivitet i fritiden. Dette gjelder selv om du planlegger å reise til områder med smittefare. Hvis du velger å reise til risikoområder kan arbeidsgiveren din iverksette tiltak som for eksempel hjemmekontor når du kommer tilbake. Hvis du blir sykemeldt av lege når du kommer tilbake, blir din rett til sykepenger vurdert etter det gjeldende regelverket.

Kan arbeidsgiver kreve å få vite hvor du har reist i fritiden?
Arbeidsgiver må kunne be om at du oppgir om du har foretatt reiser til områder hvor det er smitterisiko og/eller utenfor Norden. Dette for at arbeidsgiver skal kunne vurdere om det er behov for tiltak for å forhindre spredning av smitte på arbeidsplassen.

Kan arbeidsgiver pålegge deg å teste deg for koronaviruset? Nei, men arbeidsgiver kan oppfordre deg til å teste deg dersom det er kjent at en ansatt har vært i et område med smitte eller er syk. Arbeidsgiver vil kunne setter arbeidstaker i karantene.

Har ansatte som er smittet av koronaviruset rett til sykepenger?
Ja, hvis du er blitt arbeidsuføre på grunn av slik smitte har du på vanlig måte rett til sykepenger. Du kan bruke egenmelding eller sykmelding som vanlig.

Har du som ansatt rett til sykepenger hvis du er smittet av koronaviruset?
Ja, hvis du er blitt arbeidsufør på grunn av slik smitte har du på vanlig måte rett til sykepenger. De kan bruke egenmelding eller sykmelding som vanlig.

Har du rett til sykepenger hvis du isolerer deg frivillig?
Dersom du isolerer deg på grunn av smittefare uten å ha blitt vurdert av lege som smittet eller som smittefarlig, vil du ikke ha rett til sykepenger.

Kan legen gi sykmelding over telefon ved smitte eller mistanke om smitte?
Legeerklæring uten personlig undersøkelse kan godtas i tilfeller der pasienten har, eller antas å ha, en smittsom sykdom. Den som sykmelder pasienten må ut fra en faglig forsvarlig vurdering vurdere hvordan undersøkelsen skal foregå.

Kan arbeidsgiver pålegge at du tester deg for koronasmitte?
Nei. Arbeidsgiver kan oppfordre til testing dersom du opplyser å ha vært i et område med smitte eller er syk, evt. om arbeidsgiver setter arbeidstaker i karantene. Men testing kan ikke pålegges.

Hvordan reduserer vi smittefare i virksomheten?
God håndhygiene er viktig, altså grundig og hyppig håndvask med såpe og lunket vann. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ eller supplement dersom håndvask ikke er enkelt tilgjengelig. Ellers handler det om gode hostevaner, samt å holde litt avstand til personer som nyser/hoster eller viser andre tegn på luftveisinfeksjon. Arbeidsgiver bør vurdere tiltak for å sikre håndvask med såpe og vann, godt synlig og lett tilgjengelig hånddesinfeksjon, tilgang på papirlommetørklær, god tilgang på avfallsbeholdere og gode renholdsrutiner, inkl. hyppig rengjøring av typiske berøringsflater. Videre bør arbeidsgiver gi dere informasjon om smittefare generelt, og viktigheten av god håndhygiene og hostevaner spesielt.

Hva gjør dere på bedriften nå?
HK vil anbefale daglige eller jevnlige krisemøter mellom ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud på arbeidsplassen din for å vurdere situasjonen fortløpende. Samtidig bør det vurderes hvilket behov det er for ansatte å møte på jobb, men heller jobbe hjemmefra i den utstrekning det lar seg gjøre. Hjemmekontor passer selvfølgelig ikke for alle, men hvilket behov det er for ansatte å møte på jobb når det er mulig å jobbe hjemmefra må vurderes. 

Vurder kritisk om det er nødvendig å gjennomføre planlagte aktiviteter og arrangementer som kan innebære smittefare. Mange organisasjoner og virksomheter avlyser eller utsetter planlagte aktiviteter, og en god løsning i slike roligere perioder kan være å gjennomføre ulike opplæringstiltak (som e-læringsopplegg, webinarer osv). Opprydning og oppgaver som i travle tider har blitt utsatt kan gjenopptas. Det bør vurderes nøye hvilke tiltak som kan iverksettes framfor permitteringer grunnet manglende ordrer/oppdrag.

 

Her er noen nyttige lenker:

Folkehelseinstituttet - Temaside

Helsedirektoratet - Anbefalinger, informasjon og informasjonsmateriell om koronaviruset.
NAV: Koronavirus – informasjon fra NAV
LO-advokatene: Coronaviruset – aktuelle arbeidsrettslige spørsmål

Fakta om viruset (nrk.no): Dette bør du vite om koronaviruset