20170426 Kalkulator penn

Lokale forhandlinger

Tallgrunnlag til bruk i forhandlinger på NHO-området

Ramma for årets oppgjør (2020) er en rekordlav lønnsvekst på 1,7 prosent i de ulike tariffområdene. Ramma er viktig i sentrale forhandlinger, men mindre viktig ute på arbeidsplassene.

28. oktober 2020

HK har foreløpig gjennomført forhandlinger for ansatte på Standardoverenskomsten, Medieoverenskomsten og Luftfartsoverenskomsten. De sentrale forhandlingene har gitt et generelt tillegg på 0,5 kroner i timen. For første gang på mange år er det ikke gitt lavlønnstillegg i årets oppgjør. Det er forhandlet nye minstelønnssatser.

De lokale forhandlingene er allerede i gang i enkelte bedrifter. De lokale forhandlingene skal bygge på bedriftens egen økonomi. De fire kriteriene skal ligge til grunn for forhandlinger; bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikt og konkurranseevne.

Bedrifter som går godt skal med andre ord dele overskuddet med sine ansatte. Det innebærer at lønnsveksten i NHO vil variere fra bedrift til bedrift. Oppgaven for tillitsvalgte er å forhandle fram lønnsvekst utover generelle tillegg og satsreguleringer som er avtalt sentralt.

I årets frontfag er det lagt til grunn en svært lav glidning i år (0,2 prosent). Vanligvis ligger glidningen i overkant av 1 prosent. Dette er et signal om at de lokale forhandlingene vil gi et svært begrenset bidrag til lønnsvekst i år.

Lønnsstatistikk i NHO
Før dere møter til lokale forhandlinger, er det viktig å forberede seg. Hva har skjedd med lønna til deg og dine kollegaer de siste årene? Ligger lønna lavere hos dere enn i bedrifter det er naturlig å sammenlikne seg med? Er det noen grupper som bør tilgodeses spesielt? Har det skjedd noe spesielt gjennom året, for eksempel at nyansatte har en vesentlig høyere lønn?

Her har vi samlet et knippe statistikk som kan være til hjelp i forberedelsene til de lokale forhandlingene. Vi har også egen forhandlingsstatistikk på grupper av stillinger i NHO etter kompetanse og lønnsgruppe som tillitsvalgte og medlemmer kan få ved å henvende seg til forbundet.

Lønn og lønnsvekst i NHO samlet
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) lager statistikk til bruk for partene i sentrale forhandlinger. Rapporter fra TBU ligger tilgjengelig på regjeringens nettsider. En rapport kommer foran lønnsoppgjørene og trykkes som en Norsk Offentlig Utredning (NOU). En rapport kommer etter oppgjørene og gir en oppsummering av lønnsoppgjørene. TBUs tall er ryddige å benytte som utgangspunkt for en saklig diskusjon med arbeidsgiver om hva som er et rimelig lønnsnivå.

Utvalget anslår den gjennomsnittlige årslønnsveksten for industrien samlet til 3,1 prosent fra 2018 til 2019. Dette var nært opp til fjorårets ramme på 3,2 prosent, og lønnsveksten er nokså lik i de ulike forhandlingsområdene, med unntak av offentlig sektor som ligger noe høyere. Avsnitt 2 i rapporten går nærmere inn på lønnsveksten mellom ulike grupper, som kvinner og menn, ulike utdanningsgrupper og ulike yrkesgrupper.

TBUs rapport 2020 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 
TBUs rapport 2019 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 

Lønn og lønnsvekst blant funksjonærer i NHO
NHO har funksjonæravtaler med LO og YS. NHO utarbeider hvert år funksjonærstatistikk som er nyttig å se hen til, for alle funksjonærer i NHOs medlemsbedrifter.

Funksjonærgruppene i NHO jobber som teknikere, direktører, prosjektledere, ingeniører og sivilingeniører, i tillegg til våre funksjonærgrupper. Se funksjonærstatistikkens tabell 7 som viser lønnsnivå for ulike yrkesgrupper som faller inn under denne terminologien.

HKs funksjonærer er en del av NHOs funksjonærstatistikk. Våre funksjonærer jobber på kontor i mange forskjellige bransjer og i ulike stillinger. HK organiserer blant annet innkjøpere, markedsførings- og reklamekonsulenter, logistikere, speditører, selgere, økonomimedarbeidere og andre kontorfunksjoner.

NHOs funksjonærstatistikk 2019
NHOs funksjonærstatistikk 2018

HK får ekstra statistikk fra NHO til bruk i forhandlinger. Det gjelder gjennomsnittslønn for overenskomster vi har med NHO, samt statistikk for lønn etter kompetanse og grupper av stillinger i Standardoverenskomsten. Dette er ikke offentlig statistikk og tillitsvalgte kan få dette ved å henvende seg til HK.

SSBs oversikt over lønn og lønnsvekst for yrker
Vi anbefaler også å ta en titt på SSBs statistikk. Her har vi laget en tabell med gjennomsnittlig månedslønn i 2015-2019 fordelt på over 300 ulike yrker. Denne er også nyttig for å vurdere hva som er en rimelig lønn for ulike yrkesgrupper. Men du må kanskje bla langt for å finne de tallene som er interessante for deg.

Yrkesgrupperingen er oppbygd på følgende måte:
• Yrkeskoder som begynner på 1 er administrative ledere og politikere
• Yrkeskoder som begynner på 2 er akademiske yrker
• Yrkeskoder som begynner på 3 er høyskoleyrker
• Yrkeskoder som begynner på 4 er kontor- og kundeserviceyrker
• Yrkeskoder som begynner på 5 er salgs-, service- og omsorgsyrker
• Yrkeskoder som begynner på 6 er yrker innen jordbruk, skogbruk og fiske
• Yrkeskoder som begynner på 7 er håndverkere og lignende
• Yrkeskoder som begynner på 8 er prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.
• Yrkeskoder som begynner på 9 er yrker uten krav til utdanning
• Yrkeskoder som begynner på 0 er militære yrker (ikke sivile stillinger i forsvaret)

Våre medlemmer er stort sett i yrker som begynner med 4 og 5. Tabellen viser gjennomsnittlig månedslønn i alt, samlet i Norge og i privat sektor.

SSBs lønnsstatistikk for ulike yrker i 2015-2019

Mer om tariffoppgjøret
Du finner mer informasjon om tariffoppgjøret LO-NHO 2020 her.