20140124 Vedtekter og organisasjon

Oppdatert 1. april 2020

Veileder ved permittering

Her kan du lese om regler og rettigheter ved permittering og bortfall av arbeid. 

Det er sysselsettingsproblemer som gir saklig grunn til å permittere. Det vil si at arbeidstakerne for en begrenset periode ikke kan sysselsettes på en forsvarlig måte for bedriften. Dersom koronaviruset fører til ordremangel, kundebortfall og produksjonsmessige problemer med å få inn vareleveranser og råstoff fra andre virksomheter, vil det være saklig grunn til å permittere. Det er nettopp slike situasjoner Hovedavtalen er ment å omfatte.

Arbeidsgiver har plikt til å varsle arbeidstakerne før en permittering
Som hovedregel er varselfristen 14 dager. Ved permittering på grunn av uforutsette hendelser er varselfristen 2 dager, jf. Aml. § 15-3 (10).  Varselfristens lengde er ellers noe som avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne. Årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet. NAV overprøver vanligvis ikke en forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelse § 15-3 (10) om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser. Det er pr. d.d. ikke enighet mellom partene i arbeidslivet at en varslingsfrist på 2 dager kan brukes i denne situasjonen.

Arbeidsmiljøloven er ikke tilsidesatt fordi vi har korona-epidemi. 

Permitteringsreglene i Hovedavtalen må følges av både tillitsvalgte og bedriften. De gjelder også i bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale.

Hva skjer med pensjonen min når jeg er permittert?

Har studenter krav på permitteringslønn fra NAV?
(Det vil si for dag 3-20 i en permitteringsperiode)
Hovedregelen er at hvis du er student med fulltidsjobb kan du ha krav på dagpenger, mens hvis du er student med deltidsjobb har du ikke krav på dagpenger.

Studenters rett til dagpenger er regulert i dagpengeforskriften, og som hovedregel kan altså en student ikke motta dagpenger. De som ønsker dagpenger mens de er under utdanning/opplæring, må søke om dette hos NAV. Men et grunnkrav er at undervisningen må være forenlig med fulltidsarbeid. Det betyr at den som arbeider deltid ikke har rett på dagpenger.

HK og LO har påpekt hvilke utfordringer denne ordningen gir dere som er studenter som blir permittert fra sin deltidsstilling. En ny hjelpepakke til studenter innebærer at studentene får utbetalt lån og stipend for mai og juni sammen med utbetalingen for april. For en student som mottar fullt lån og stipend, utgjør dette 27 550 kroner.

Studenter som trenger ekstra penger fordi de mister inntekten sin, kan i tillegg be om et ekstra lån fra Lånekassen på 26 000 kroner. Fristen for å søke lån og stipend hos Lånekassen er utsatt til 15. april 2020. Hvis du ennå ikke har søkt for dette semesteret, kan du dermed fortsatt gjøre det. Hvis du har søkt om mindre enn maksbeløpet, kan du søke om mer. Fortsatt er spørsmålet om studentens rett til permitteringslønn for dag 3-20 i permitteringsperioden uavklart. NAV uttalte 27. mars at de ikke har fått noe avklaring på dette. NAV sa at de pleier å anbefale studentene å registrere seg og søke.

Her kan du lese om hva ungdomsrådet i HK syns om regjeringens krisepakke.

Les pressemelding fra Regjeringen om utvidet søknadsfrist for lån og stipend hos lånekassen.

 

Delvis permittert? Hvor mye for at jeg kan få dagpenger?
For at du skal kunne motta dagpenger under permittering, må arbeidstiden din være redusert med 40 % eller mer.

Hva gjør vi som tillitsvalgte hvis arbeidsgiver tvinger igjennom 2-dagers varslingsfrist?
Det er arbeidsgivers beslutning som må følges. Arbeidstakerne har det vi kaller for resignasjonsplikt. Det betyr at selv om man er uenig, så må arbeidsgivers beslutning følges. Arbeidstakerne må forfølge saken i etterkant. Enten gjennom tillitsvalgte som krever forhandlinger etter HA § 2-3, eller ved at man selv fremmer lønnskrav.

Regler om permittering er regulert i Hovedavtalene LO-Virke og LO-NHO kapittel 7
• Før det blir gitt varsel om permittering må bedriften konferere med de tillitsvalgte. Det skal settes opp protokoll fra møtet. jf. HA § 7-2
• Som hovedregel skal ansiennitetsprinsippet gjelde for utvalg av permitterte, men slik situasjonen er nå, så må sosiale og økonomiske hensyn også veie tungt.
• Alle som blir permittert har krav på skriftlig dokumentasjon om permittering fra arbeidsgiver, noe som kreves ved dagpengesøknad hos NAV. Denne skal angi grunn til permitteringen og permitteringens sannsynlige lengde. jf. HA § 7-5
• Hvis du blir sagt opp i permitteringstiden, har du krav på vanlig oppsigelsestid med vanlig lønn. Dersom arbeidstakere som er permittert utover 3 måneder og inntil videre, sier opp for å gå over i annet arbeid, kan vedkommende fratre uten oppsigelsesfrist. jf. AML § 15-3 (8) og § 15-3 (9) 
• Når permitteringstiden er over har man rett til å komme tilbake og, det vil være naturlig å kreve at bedriften tar inn folk igjen etter de samme regler og rekkefølge som de ble permittert. Hvis bedriften skal fravike dette utgangspunktet, må bedriften konferere med de tillitsvalgte. Det skal settes opp protokoll fra møtet. Spesielt på grunn av slike regler er det viktig at det sørges for at de tillitsvalgtes funksjon og oppgaver blir ivaretatt i en permitteringssituasjon.
• Permitterte får full lønn fra arbeidsgiver i 2 dager, deretter betaler staten permitteringslønn i 18 dager. 
Permitteringslønn er lik sykepengegrunnlaget. Det betyr at alle som tjener mindre enn kr. 599 148,- (6G) får full lønn i 20 dager.
• Ventedagene før dagpengeutbetalingene oppheves for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere. • Kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger for permitterte foreslås redusert fra 50 %. til 40 %. Det vil gi mer fleksibilitet og gi flere rett til dagpenger.
• Koronaviruset gir ikke adgang til betinget permittering (med forbehold om at en bestemt situasjon skal inntre). Betinget permittering kan kun brukes ved streik/konflikt i den bedriften hvor det permitteres. Dette er den eneste situasjonen hvor Hovedavtalen aksepterer bruk av betinget permitteringsvarsel, jf. HA § 7-5.
• Det er i utgangspunktet ikke noe forbud mot å permittere verneombud, men arbeidsgiver er forpliktet til å fortsette med lovpålagt vernetjeneste, så verneombudet bør være av de siste som blir permittert.

Hvordan begrense belastningen på både virksomheten og arbeidstakerne mest mulig?
Vi anbefaler: 
• at det i utgangspunktet er ansiennitet som legges til grunn ved utvelgelsen av hvem som skal permitteres. I henhold til hovedavtalen kan ansiennitet fravikes når det foreligger saklig grunn.
• at de lokale parter lager en plan som sikrer at både arbeidsgivers og arbeidstakers behov blir ivaretatt, samtidig som den økonomiske belastningen for den enkelte blir minst mulig.
• at permitteringer under 40% unngås. Permittering i lavere enn 40% gir ikke rett til dagpenger, og vil føre til en stor økonomisk belastning for den permitterte.
• at partene ser på muligheten for å dele på permitteringen ved å rullere mellom arbeidstakere. For eksempel kan en fulltidsansatt permitteres kun to arbeidsdager i uka, og ha rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av rullerende permitteringer blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere.

Nye permitteringsregler
Hvis du blir permittert skal arbeidsgiver betale full lønn i to dager.

Permittering i inntil 20 dager
Ordningen for ytelser ved permittering er midlertidig endret. Det betyr at du vil få full lønn i 20 dager. Arbeidsgiveren din er nå ansvarlig for å betale full lønn de to første dagene. De neste 18 dagene skal Nav utbetale permitteringslønn til deg. Hvis du har en årsinntekt på opp til  599 148,-(6G) får du permitteringslønn tilsvarende full lønn til og med dag 20.

Du som arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når NAV har de tekniske løsningene på plass de har behandlet søknaden din. Hvis du er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiveren din, går du over på ny ordning fra og med 20. mars.

Dersom du jobber seks eller syv dager i uken, eller kanskje ikke jobber hver dag, må vi ta utgangspunkt i eksisterende regler for å beregne varigheten av de 20 første dagene.

Ordningen beskrevet over gir permitteringslønn i to arbeidsdager fra arbeidsgiver pluss 18 arbeidsdager fra Nav. Med arbeidsdager menes dager du faktisk skulle ha jobbet. For deg som jobber variabelt/ujevnt, kan disse 20 dagene strekke seg over lang tid, avhengig av arbeidsplan/skiftplan.

Her er et eksempel
Hvis du jobber full stilling (37,5 timer pr. uke) skal du ha lønn for 15 timer etter permitteringen er iverksatt (2 x 7,5). Dagpenger kan da innvilges første virkedag etter at du har vært permittert i 15 timer.

Tilsvarende blir det for deltidsansatte. Er du ansatt i 60 % stilling (22,5 timer pr. uke) har du krav på lønn for 9 timer (2 x 4,5), og dagpenger kan innvilges første virkedag etter at du har vært fritatt for arbeidsplikt i 9 timer.

Hvis du jobber i lønnspliktperioden (delvis permitteringen), forskyves lønnsplikten tilsvarende. Hvilke dager som er lønnsplikt må vurderes individuelt:

• Tid som skal telles med i lønnspliktperioden er bare tid hvor du normalt skulle vært i arbeid, dersom permitteringen ikke hadde funnet sted.
• Lørdag og søndag telles bare med hvis de normalt er dine arbeidsdager.
• Helligdager/høytidsdager telles med (også hvis de faller på lørdag og søndag), uavhengig av om du skulle arbeidet den dagen, hvis arbeidsgiver vanligvis betaler lønn for disse dagene ifølge lov eller tariffavtale.

De gamle reglene er beskrevet nøye her, og prinsippene kan overføres til de nye reglene.

Permittering i over 20 dager
Dersom du er permittert i over 20 dager, har Stortinget bedt regjeringen innføre en ordning med dagpenger som gjelder fra første dag – også dette er midlertidig. Se informasjon fra NAV om dagpenger for deg som er permittert her

I følge de nye reglene må du ha 74 894 kroner i året (0,75 G) i inntekt for å ha rett til dagpenger.
- Lønn opp til 299 574 kroner i året (3 G) kompenseres med  80 %
- Lønn mellom 299 574 kroner (3G) og 599 248 kroner (6G) i året kompenseres med 62,4 %
- All lønn over 599 248 kroner (6G) gir ikke kompensasjon.

Her et eksempel
Har du 400 000 i inntekt i året får du 80 % av de første 299 574 kr i dagpenger. Dette utgjør 239 659 kroner. Resten av lønna er over 3 G og gir en kompensasjon på 62,4 prosent. Det blir 100 426 kroner som kompenseres med 62.4 prosent av (i dagpenger). Det gir ytterligere 62 666 kroner. Til sammen får du dermed 302 325 kroner. Dette er 76 % av det du ville hatt i årslønn hvis du ikke var permittert. Se flere eksempler i denne tabellen. Dagpengene ved permittering utbetales fra Nav, og regnes om til en dagsats. Du kan få dagpenger i opptil 26 uker i en periode på 18 måneder. Nav utbetaler dagpenger så fort de har en teknisk løsning på plass.

Se flere eksempler i denne tabellen.

Dagpengene ved permittering utbetales fra Nav, og regnes om til en dagsats. Du kan få dagpenger i opptil 26 uker i en periode på 18 måneder. Nav utbetaler dagpenger så fort de har en teknisk løsning på plass.

Hva når jeg fyller 67 år, får jeg dagpenger da?
Hvis du er 67 år eller eldre vil du ikke få dagpenger. Etter fylte 67 år har du rett til å ta ut alderspensjon. Regelverket er utformet med tanke på et helhetlig samspill mellom ulike ytelser fra folketrygden. Hvis du starter å ta ut alderspensjon fra folketrygden i perioder hvor du er permittert eller arbeidsledig, vil du kunne stanse utbetalingen igjen når du er tilbake i jobb.

Pensjonistforbundet har sendt brev til regjeringen der de ber om at retten til dagpenger for de over fylte 67 år utvides, for å lette eventuelle økonomiske konsekvenser permittering eller oppsigelse gir ansatte over 67 år.

Les hva Nav skriver om dagpenger. 

Se informasjon fra Nav om permittering. 

Her finner du mer informasjon om de nye permitteringsreglene.

Hva skjer med dagpengene når jeg har ferie?
Du har som hovedregel ikke rett til dagpenger de dagene du har ferie. Du må huske å gi beskjed om når du tar ferie til NAV. Du kan ta ferie samlet eller som enkeltdager. Du kan også ta ferie i utlandet, men vær nøye med å følge anvisningene fra NAV, se lenke under.

Ferien er en del av vedtaksperioden for dagpenger og forlenger ikke perioden du har rett til å motta stønad. Ferien kan ikke spares til etter vedtaksperioden har løpt ut, og heller ikke tas ut senere hvis du får en ny periode med dagpenger. Her kan du lese mer om dagpenger og ferie.

Hva skjer med dagpengene i påsken?
Særregelen om at permitterte ikke får dagpenger i påsken uten søknad om dispensasjon, ble opphevet 23. mars. Endringen betyr at dagpengene løper som normalt i høytider. Dagpengene utbetales for fem dager per uke, selv om stønadsdagene faller på en helligdag som Skjærtorsdag eller Langfredag. Her kan du lese mer om rett til dagpenger i påsken.

Hva skjer med AFP ved permitteringer og konkurser?
Endringer i permitteringsreglene påvirker ikke din mulighet til å søke avtalefestet pensjon (AFP). Hvis du er permittert innenfor rammene av permitteringslønnsloven, vil du opparbeide deg ansiennitet i AFP-ordningen, forutsatt at du hadde gjort det dersom du ikke var permittert. Dette gjelder dersom du er permittert på uttakstidspunktet, de tre siste år før uttak, eller i ansiennitetsperioden. Du anses som ansatt og reell arbeidstaker under permitteringen og kan dermed både søke om og starte å ta ut AFP.
Les mer om avtalefestet pensjon. (www.afp.no)

Det er alltid godt å ha en god fagforening i ryggen. Behovet for det er ikke mindre i krisetider.
Er du ikke medlem i HK, og vil melde deg inn?