bilde_miljøartikkel

Klima og miljø

Vi bryr oss om miljøet

Vi mener at alle skal ha tilgang til ren luft, rent vann og ren jord. Her kan du lese mer om hvordan vi vil bidra.  

Vi vil ta vare på mangfoldet i havet, arbeide for livskraftige kystsamfunn og ivareta rettferdig omstilling gjennom sirkulær økonomi og forpliktende klima- og miljøavtaler. Vi bidrar til å verne store regnskogarealer. Hvert HK-medlem redder 1 000 m2 med regnskog i året.

HKs prinsipp- og handlingsprogram 2016-2020 om klima og miljø
Norge skal være i front for miljø og bærekraftig forbruk. Alle skal ha tilgang til ren luft, rent vann og ren jord. Hensyn til miljø må legges til grunn for framtidig utvikling. Mengden av ressurser i verden er begrenset, noe som betyr at en økonomi basert på økt forbruk ikke er bærekraftig.

Tap av naturmangfold og menneskeskapte klimaendringer er de to største miljøproblemene verden står overfor. Naturen er avgjørende for vårt livsgrunnlag, og vi mennesker ville ikke klare oss uten alt det naturen gir oss. Klimaendringene er farlige for alle, men de rammer fattige aller mest.

HK vil arbeide for gode samfunn uten stadig økende miljøskadelig forbruk, og økonomien bør ikke være avhengig av stadig økende fossile utslipp. Norge må følge FNs klimapanel og la deler av våre fossile petroleumsressurser ligge urørt for å motvirke klimaendringene, og med det ta vårt nasjonale miljøansvar. Områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja er av våre mest verdifulle marine områder, og skal derfor vernes mot fremtidig petroleumsvirksomhet.

Norge har store muligheter gjennom forskning og utvikling av alternativ fornybar energi innen sol, vind, vann og bioøkologi.

Kunnskapsbasert utvikling og nyskapning i bedriftene er viktig. Produktene som omsettes bør være fornybare kvalitetsprodukter. Våre tillitsvalgte, verneombud og medlemmer må være pådrivere for at drift, produksjon og produktene som omsettes på arbeidsplassene, er så miljøvennlige som mulig.

HKs mål er en bærekraftig utvikling av samfunnet gjennom en rettferdig omstilling 

  • Arbeide for forpliktende klima- og miljøavtaler som ivaretar rettferdig omstilling nasjonalt og internasjonalt.
  • Arbeide for en sirkulær økonomi med satsning på fornybar energi- og miljøvennlig teknologi. 
  • Arbeide for å stanse avskoging med negative sosiale-, miljø- og klimakonsekvenser. 
  • Arbeide for at dagens forbruksmønster endres til et bærekraftig forbruk. 
  • Arbeide for krav om klimavennlige innkjøp fra det offentlige og næringslivet. 
  • Bruke medbestemmelsesretten og tariffavtalene som er verktøy for å nå klimapolitiske mål. 
  • Arbeide for at miljøvernberedskapen langs norskekysten styrkes. 
  • Kollektivtilbudet må utbygges og oppgraderes kraftig, og tilbud og pris må bli så god og differensiert at de alle fleste velger kollektive løsninger. 
  • Arbeide for forpliktende internasjonale avtaler om behandling av miljøfarlig avfall over landegrensenel. 
  • Utvikle den blå bioøkonomien.

Oversikt på vårt direkte klima- og miljøengasjement
HK er støttemedlem, stifter og medstifter eller er tilsluttet ulike miljøorganisasjoner, allianser og fond som arbeider for bærekraftig utvikling. Her er en oversikt på noe av det vi er engasjert i:

Veikart for grønn handel
HK har vært en viktig bidragsyter i samarbeidsprosjektet gjennom Fellestiltakene LO-Virke med Veikart for grønn handel 2050. Veikartet handler om hvordan legge til rette for at handelen kan være en sentral aktør i miljøpolitikken og realisere konkurransekraft i en grønn og bærekraftig framtid.

Bærekraftig utvikling inn i Hovedavtalen mellom LO og Virke
HK fikk gjennomslag for mål om bærekraftig utvikling i Hovedavtalen mellom LO og Virke i 2018. Tanken bak har vært å fremme bærekraftig utvikling som en del av partssamarbeidet. Nå skal tillitsvalgtes og ansattes bidrag til å fremme virksomheten drift og utvikling knyttes til klima og miljø.

Miljøfyrtårnet HK
HK i Norges hovedkontor er sertifisert som miljøfyrtårn. Vi som organisasjon og arbeidsplass skal dokumentere vår miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Det betyr at vi skal sette klima og miljø høyt på dagsorden, redusere klimagassutslippene og bevisstgjøre ansatte, tillitsvalgte og medlemmer i miljøarbeidet.

Miljø- og klimarapport 2015
Miljø- og klimarapport 2016
Miljø- og klimarapport 2017
Miljø- og klimarapport 2018 
Miljø- og klimarapport 2019
Miljø- og klimarapport 2020
Miljø- og klimarapport 2021