Pengebilde nye sedler 2020

Tallgrunnlag til bruk i lokale forhandlinger for Virke-området

Ramma for lønnsoppgjøret 2021 i frontfaget gir en lønnsvekst på 2,7 prosent.

03. juni 2021

LO og Virke ble etter mekling enige om et forhandlingsresultat du kan lese mer om her. Nå er det tid for lokale lønnsforhandlinger. Det er satt av 1,34 prosent lønnsvekst til lokale forhandlinger. Til sammenlikning bidrar sentrale tillegg med om lag 0,7 prosent. Det betyr at det er et betydelig rom for lokale tillegg i varehandelen. En del bedrifter har slitt økonomisk det siste året. Andre har aldri hatt bedre lønnsomhet.

Lønnsstatistikk i Virke
Før dere starter de lokale forhandlingene, er det viktig at dere forbereder dere godt. Hva har skjedd med lønna deres de siste årene? Ligger lønna lavere hos dere enn i bedrifter det er naturlig å sammenlikne seg med? Er det noen grupper som bør tilgodeses spesielt?

Husk at lokale lønnsforhandlinger ikke tar utgangspunkt i hva slags kostnadsøkning bedriften har fått, men i de fire kriteriene der bedriftens finansielle stilling er utgangspunktet. De fire kriteriene er bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.

Som tillitsvalgt bør du be arbeidsgiver om å oppgi hvor mange av de du forhandler på vegne av, som allerede har fått regulert lønna som følge av endringer i sentrale tillegg, og hvilken lønnsøkning dette gir. Arbeidsgiver skal gi de tillitsvalgte opplysninger som gir grunnlag for lokale forhandlinger.

Be om en oversikt over lønnsutviklingen de siste årene
Måten dere ber om opplysninger på, kan ha betydning for hva dere får opplyst. Noen arbeidsgivere kan bli motvillige hvis dere spør hva organiserte og ikke-organiserte tjener.

Det kan derfor være smart å be om antall ansatte i bedriftens stillingsgrupper og deres lønnsnivå, på samme tidspunkt, for eksempel for de siste tre årene. Arbeidsgiver kan oppgi dette dersom det er mer enn fem ansatte i hver gruppe. Eksempler på stillingsgrupper er: kontoransatte, lageransatte, butikkansatte, personer med mer enn to års utdannelse, personer med mer enn fem års utdanning. Spør gjerne arbeidsgiver om hvilke større yrkesgrupper som rapporteres inn hver måned gjennom A-ordningen.

Gjennomgå opplysningene dere har fått fra arbeidsgiver:
- Ligger lønna lavere hos dere enn i bedrifter det er naturlig å sammenlikne seg med?
- Ligger lønna lavere enn gjennomsnittet for disse yrkesgruppene i offentlig statistikk?
- Er det noen grupper som år etter år får mindre lønn?
- Har det skjedd noe spesielt gjennom året, for eksempel at nyansatte i en viss stillingsgruppe har en vesentlig høyere lønn enn andre?

Under har vi samlet statistikk som kan være til hjelp i forberedelsene til de lokale forhandlingene.

Lønn og lønnsvekst i de store forhandlingsområdene
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) lager statistikk til bruk for partene i lønnsforhandlinger. Rapporter fra TBU ligger tilgjengelig på regjeringens nettsider. En rapport kommer foran lønnsoppgjørene og trykkes som en Norsk Offentlig Utredning (NOU). En rapport kommer etter oppgjørene og er utvidet med oppsummeringer av lønnsoppgjørene. TBUs tall er ryddige å benytte som utgangspunkt for en saklig diskusjon med arbeidsgiver om hva som er et rimelig lønnsnivå.

TBUs rapport 2021 - før inntektsoppgjørene
TBUs rapport 2020 - før inntektsoppgjørene
TBUs rapport 2019 - før inntektsoppgjørene

TBU anslår den gjennomsnittlige årslønnsveksten for industrien samlet til 2,2 prosent fra 2019 til 2020. Lønnsveksten i 2020 varierte i de ulike forhandlingsområdene og det var bare i offentlig sektor at lønnsveksten var i tråd med rammen på 1,7 prosent.

Lønnsveksten er beregnet til 3,6 prosent i Virkes bedrifter i varehandelen, og 3,1 prosent på Landsoverenskomsten mellom HK og Virke.

Avsnitt 2 i TBU-rapporten går nærmere inn på lønnsveksten mellom ulike grupper, som kvinner og menn, ulike utdanningsgrupper og ulike yrkesgrupper.

Lønn og lønnsvekst i Virke
Virke bestiller omfattende statistikk fra SSB i egne tabelloppsett. Tabellene viser lønnsnivået i bedriftene, for heltidsansatte og de viser gjennomsnittlig månedslønn for ulike yrker. Det er også egne tabeller med oversikt over gjennomsnittlig månedslønn for ansatte som jobber i bensinstasjoner. Her kan du velge mellom å se på heltidsansatte, deltidsansatte eller samlet.

Mange av HKs medlemmer jobber i gruppe 4 (Kontor- og kundeserviceyrker) og gruppe 5 (salgs- og serviceyrker). Den klart største yrkesgruppen er 5221 (Butikkmedarbeidere og liknende, detalj). På kontorsiden jobber mange medlemmer i yrkesgruppe 4113 (sekretærer), gruppe 4114 (kontormedarbeidere), gruppe 4121 (økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter) eller gruppe 4131 (lagermedarbeidere).

Statistikk for ansatte i Virke i 2020:
Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte
Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i bensinstasjoner i Virke

Statistikk for ansatte i Virke i 2019:
Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte
Gjennomsnittlig månedslønn for deltidsansatte

Statistikk for ansatte i Virke i 2018:
Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte
Gjennomsnittlig månedslønn for deltidsansatte
Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i bensinstasjoner i Virke

SSBs oversikt over lønn på yrker
Vi anbefaler deg også å ta en titt på SSBs statistikk. Her har vi laget en tabell med gjennomsnittlig månedslønn i 2015-2020 fordelt på 355 ulike yrker. Denne er nyttig for å vurdere hva som er en riktig lønn for ulike yrkesgrupper. Du må kanskje bla litt for å finne de tallene som er interessante for deg. Tabellen viser gjennomsnittlig månedslønn i alt, samlet for alle som har disse yrkene. Månedslønn i alt vil si avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtid er ikke en del av dette beløpet.

SSBs lønnsstatistikk for ulike yrker i 2015-2020

Ta kontakt med oss dersom du trenger bistand.