Ordsky

Uttalelse / Statement

UNI, HK Norge og FSU Norge ønsker NBIMS forventninger om ansattes rettigheter velkommen og etterlyser sterk implementering

UNI, HK Norway, and FSU Norway welcome publication of Norges’ expectations on the workforce and calls for strong implementation.

19. september 2022

UNI Global Union, HK Norway and FSU Norway welcome the launch of Norges Bank Investment Management’s (NBIM’s) Expectation Document on Human Capital Management. The document is an important signal to companies around the world that the massive investor is increasing scrutiny of worker treatment.

The NBIM manages the funds of the Norwegian Sovereign Wealth Fund - the world’s second largest investor with more than $1.3 trillion in assets including shareholdings in more than 9,000 companies across 70 countries.

Importantly, the document includes expectations that employers will respect trade union rights as a pillar of workforce management, stating that: “Good labour relations, including freedom of association and collective bargaining, provide a foundation for companies to adopt and implement human capital management strategies effectively” and that “Companies should engage with workers and their representatives, such as trade unions.”

These expectations reflect one of the key points that the trade unions raised when consulting with the fund manager on the paper’s development: that respect for freedom of association and collective bargaining are not one theme amongst many in being a good employer, but the linchpin.

Nevertheless, the unions are disappointed that the expectations paper did not go further in establishing NBIM’s leadership on human capital management best practices. The unions believe that social dialogue should be fully embedded as an integrated part of workforce management through clear, explicit expectations of trade union involvement within each step of their expectations on policies, risk management, and disclosure.

Most importantly, however, is how this document is put into practice effectively and we look forward to working with NBIM to do so. We have called upon NBIM to:
1. Increase transparency on the exercise of ownership rights through increasing disclosures on engagements with companies in ways that do not breach confidentiality.
2. Increase resource for the ownership team particularly on social and human rights topics.
3. Strengthen their voting policy to align more specifically with expectations documents.
4. Create a policy for stakeholder engagement including a channel for stakeholder voices.

UTTALELSE enkel oversettelse:
UNI, HK Norge og FSU Norge ønsker NBIMS forventninger om ansattes rettigheter velkommen og etterlyser sterk implementering.

UNI Global Union, HK Norge og FSU Norge er glade for lanseringen av Norges Bank Investment Managements (NBIMs) forventningsdokument om Human Capital Management. Dokumentet er et viktig signal til selskaper over hele verden om at ansattes rettigheter, likestilling og mangfold skal prioriteres.

NBIM forvalter midlene til Norwegian Sovereign Wealth Fund – verdens nest største investor med mer enn 1,3 billioner dollar i eiendeler inkludert aksjeposter i mer enn 9000 selskaper i 70 land.

Dokumentet er eksplisitt på at arbeidsgivere må respektere fagforeningsrettigheter, og at det må ses som en pilar i ledelse på arbeidsplassen. Dokumentet sier at: "Gode arbeidsforhold, inkludert organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger, gir et grunnlag for bedrifter til å vedta og implementere strategier for menneskelig kapitalforvaltning effektivt " og at "Bedrifter bør samarbeide med arbeidere og deres representanter, for eksempel fagforeninger."

Disse forventningene reflekterer et av hovedpoengene som fagforeningene tok opp i samråd med fondsforvalteren om avisens utvikling: at respekt for organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger ikke er ett tema blant mange i det å være en god arbeidsgiver, men bærebjelken.

Likevel er fagforeningene skuffet over at forventningsdokumentet ikke går lenger i å styrke NBIMs lederskap for beste praksis for humankapitalforvaltning. Fagforeningene mener at sosial dialog bør være en fullt integrert del av ledelsesarbeidet gjennom klare, eksplisitte forventninger. For eksempel ved involvering av fagforeninger innenfor hvert trinn av deres forventninger til retningslinjer, risikostyring og avsløring.

Det viktigste er imidlertid hvordan dette dokumentet iverksettes effektivt, og vi ser frem til å samarbeide med NBIM for å gjøre det.

Vi har oppfordret NBIM til å:
1. Øke åpenheten om utøvelse av eierskapsrettigheter gjennom økende informasjon om engasjementer med selskaper på måter som ikke bryter konfidensialitet.
2. Øke ressursene til eierskapsteamet, spesielt på sosiale og menneskerettighetstemaer.
3. Styrke deres stemmepolitikk for å tilpasse seg mer spesifikt med forventningsdokumenter.
4. Lag en policy for interessentengasjement inkludert en kanal for interessenters stemmer.