Besluttende organer

22. januar 2014

Landsmøtet

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og avholdes hvert fjerde år. Det består av 250 representanter, inklusive representantskapets medlemmer. Regionene og de landsomfattende avdelingene velger de øvrige representantene til landsmøtet. 
Landsmøtets myndighetsomåde består bl.a. i å:
• behandle og gjøre vedtak i saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden, samt behandle beretninger og regnskaper for landsmøteperioden 
• velge representanter til de ulike beslutningsorganer 
• foreta endringer i vedtektene

Representantskapet
Representantskapet består av 46 medlemmer inklusive forbundsstyret . De øvrige medlemmene er 8 medlemmer fra regionledere/leder fra SLA, 6 medlemmer fra ungdomsrådet, 9 medlemmer fra bransjerådene, 7 medlemmer fra regionene og 1 medlem fra de ansatte. Av representantskapets 46 medlemmer velger landsmøtet bare forbundsstyret. De øvrige velges av andre organer innenfor forbundets vedtekter. Representantskapet har møte så ofte forbundsstyret finner det nødvendig, dog minst en gang hvert år.
Representantskapet skal bl.a.:
• behandle forbundets virksomhet 
• utarbeide hovedretningslinjer for forbundets tariffpolitikk og samfunnspolitiske spørsmål 
• fastsette kontingentens størrelse

Forbundsstyret
er forbundets øverste ledelse i landsmøteperioden. De har møte en gang i måneden og består av 14 medlemmer, inklusive arbeidsutvalget, i tillegg til et medlem fra hver region (bortsett fra Region Øst som har to medlemmer), en fra de landsomfattende avdelinger, en fra ungdomsrådet og en fra HK-klubben i forbundet.
Forbundsstyret skal bl.a:.
• lede forbundets virksomhet og forvalte forbundets midler, samt lede tariffarbeidet

Arbeidsutvalget
Forbundets arbeidsutvalg skal ha møte en gang i uka sammen med avdelingssjefer. Arbeidsutvalget består av forbundsleder, 1. nestleder og 2. nestleder.
Deres oppgaver er bl.a. å påse at forbundets administrasjon:
• bistår avdelingene, HK-klubbene og arbeidsplassene ved forhandlinger om lønn og arbeidsvilkår 
• gir råd i organisasjonsarbeidet 
• behandler søknader om opprettelse av bransjegrupper og konsernklubber
Forbundslederen og de to nestlederne har ansvaret for forbundets daglige ledelse.